Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. 

Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A.

Można się z nim kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy: www.navigatorcapital.pl/o-nas/?go=kontakt

adres e-mail:

biuro@navigatorcapital.pl

telefon kontaktowy:

+48 22 630 83 33

pisemnie na adres:

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Inspektor ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest nim Pani Małgorzata Grudzińska. Można się z nią skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: iod@navigatorcapital.pl

Rodzaj przetwarzanych danych:

Dane osobowych osób wskazanych do kontaktu:

 • Imię i nazwisko,
 • Stanowisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail.

Dane osobowych osób reprezentujących klienta:

 • Imię i nazwisko,
 • Stanowisko,
 • PESEL.

Cel i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

 • w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu umożliwienia wzajemnego kontaktu między kontrahentami celem wykonania umowy, a osób reprezentujących klienta celem zawarcia umowy oraz jej wykonania;
 • w celu realizacji ustawowych obowiązków, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych osób reprezentujących klienta.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są następujące podmioty:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

 • przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;
 • przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przewarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest obowiązkowe, jeśli chcą zawrzeć Państwo z nami umowę.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja na temat źródła pozyskania danych

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od klienta będącego stroną umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.